ČESKY | ENGLISH | DEUTSCH


Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité – Důležité

VYJÁDŘENÍ K VAROVÁNÍ VYDANÉMU ČOI (Českou obchodní inspekcí)

Vážený kliente,
máme za sebou více jak 5 let odborné praxe a 9 tisíc měření na přístroji
AMP – neinvazívní analyzátor krve.

Náš přístroj má všechny certifikáty EU předepsané pro zdravotnická zařízení a je dle nich provozován!!

V roce 2010 jsme úspěšně absolvovali hloubkovou kontrolu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který jako jediný má ze zákona oprávnění provádět odbornou kontrolu funkčnosti a kvality takovýchto zařízení.

Účelová a očerňující vystoupení některých státních úředníků na konto uvedeného přístroje v médiích dne 27.06.12,
se hluboce dotkla naší poctivé práce.

Této pomluvě se budeme bránit s využitím platných zákonů.

Neobávejte se, námi prováděný skrining a jeho vyhodnocení, Vám bude nadále pomáhat při rozhodování, jak se svým zdravím máte nakládat.

Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité - Důležité – Důležité – Důležité – Důležité

Neinvazivní analyzátor AMP

  

Komplex medicínského přístroje neinvazívní analýzy krve AMP. Princip měření přístroje je založen na patentované metodice rozložení biochemických charakteristik krve, které koreluje s parametry krevního průtoku a systému enzymů.

Měření hodnotí:
- stav organizmu z pozice funkčnosti, hemodynamické rovnováhy, tekutinovej výměny a plynové homeostázy atd,
- stav centrálního nervového systému,
- stav srdcově - cévního komplexu,
- funkční hodnoty plic
- diagnostika a funkční parametry játry a ledvin
- vzájemné propojení enzymových systémů s imunitním systémem.

Měření je absolutně bezbolestné a zařízení nepotřebuje pro analýzu ani kapku krve.
Doba analýzy je podle nastaveného programu 180 - 360 sekund. Pacient po skončení vyšetření odchází s výsledky.

AMP přístroj je neinvazivní analyzátor krevního obrazu a metabolitů, který je určen pro zdravotnické použití. Přístrojím sa stanovuje HGB, HCT, RBC, WBC, lymfocyty (LYM), ionty Na+ , K+, Ca2+, Mg2+, enzymy, cholesterol atd, celkově 117 parametrů, a to na základě měření teplot na biologicky aktivních referenčních bodech lidského těla. Systém je v soustavném vývojovém procesu a další rozvoj měřící techniky a softwaru s určitostí povede k novým možnostem stanovení dalších parametrů, u kterých se dodnes nepodařilo dosáhnout potřebnou přesnost v měření. Výsledky neinvazivního měření mají skríningový charakter, kterými se vymezí směr dalších přesnějších a detailnějších in vitro vyšetření.

Funkce analyzátoru AMP je založena na vzájemném vztahu mezi prací vykonávanou krevním oběhovým systémem vnitřních orgánů a teplem, vznikajícím v důsledku chemických reakcí dusíku, kyslíku, vodíku a uhlíku. Změny teplot jsou určené změnami vzájemného působení koeficientů rozpustnosti sloučenin dusíku, vodíkových vazeb a kyslíku, které determinují aktivitu chemických prvků. Cílem měření je stanovení změn ve složení komponentů krve při proběhnutí chemických reakcí, které jsou ve vzájomném vztahu s přijímáním kyslíku a vylučováním dioxidu uhličitého, ovlivňujících hladinu bílkovin a lipidů buněčných membrán regulovaných organizmů. S ohledem na to, že analyzátor AMP měří prakticky pomocí optických čidel teplotu, nemá žádný vliv na organizmus vyšetřovaného pacienta.

Principiální základy a funkce analyzátoru AMP

Princip funkce neinvazivního analyzátoru krevního obrazu a metabolitů AMP je založen na zpracování naměřených teplot, vykonaných na biologicky aktivních "referenčních" bodech povrchu lidského těla a parametrů pacienta, zapsaných do systému pomocí klávesnice počítače. Přístroj má 5 čidel, které jsou rozmístěné na tzv. biologicky aktivních bodech povrchu pacientova těla.

Bioaktívní (nebo tzv. referenční) body, použité při vyšetření jsou následovné:
- pravá a levá krční tepna (dva body)
- pravé a levé podpaží (dva body)
- okolí pupku (jeden bod)

Před samotným započetím vyšetření se na pacienta umístí 5 čidel a pomocí klávesnice počítače se manuálně zaznamenají osobně údaje pacienta, dále frekvence dechu a frekvence tepu a pomocí softwaru se spustí program sběru dat a výpočtů. Analyzátor spracuje signály infračidiel, umiestnených na bioaktívnych bodoch povrchu tela pacienta, konvertuje ich na digitálne signály a zabezpečí přenos naměřených údajů do osobního počítače. PC pomocí softwaru zpracuje naměřené údaje a po uplynutí nastaveného časového intervalu vyšetření (180, 360 nebo 720 sekund) se výsledky zobrazí na obrazovce. Výsledky vyšetření je možné vytisknout ve formě nálezu. Analyzátor pracuje v režimu časového multiplexu s opakovaným sběrem dat.
Rychlost přenosu dat do počítače: 56700 bit/sek
Počet výsledků měření uložených v paměti: min. 64 000.

Výpočet hodnot vyšetřovaných parametrů krevního obrazu se uskutečňuje na základě speciálního zkušebního algoritmu podle metody Malychina a Pulavského (ukrajinský patent č. 3546 A61B5).

Technické parametre  analyzátora AMP

Napájecí napětí počítače: 230V ± 10%; 50/60Hz
Napájecí napětí analyzátoru: přes USB port počítače
Unap = 5 ± 1V DC Inap = 95 mA
Příkon: max. 0,475 VA
Rozměry: (WxDxH): 160mm x 100mm x 45mm
Hmotnost: 0,35 kg (spolu s káblami a čidlami)
Třída ochrany vůči dotyku: I.
Ochrana na straně pacienta: B
Elektromagnetická kompatibilita: podle EN60601-1-2-2002
IP stupeň ochrany analyzátoru: IP 20
Čas dosáhnutí provozuschopného stavu: max. 3 min.
Průměrný čas provedení vyšetření: 730 sek.
Počet čidel připojených k analyzátoru: 5
Interval naměřených teplot v referenčních bodech: 24 - 42°C
Limit chyb měření teplot v referenčních bodech: max. ± 0,75°C
Délka kabelů čidel: min. 1,5 m
Připojení analyzátoru k PC: sběrnicí dát PS
Diagnostická metoda: Malychin - Pulavsky (zběr dát z referenčních míst)

Analyzátor po zapojení spustí samotestovací program, pomocí kterého se ověří provozuschopnost přístroje a softwaru. Pomocí aplikace uživatelských programů může analyzátor pracovat v různych režimech.

Použití ANALYZÁTORU

Předpokládanými oblastmi uplatnění přístroje jsou: kliniky, polikliniky, lekařské výzkumné ústavy, sanatoria, rehabilitační zařízení a jiné léčebné ústavy za účelem předběžných orientačních vyšetření.

 

Analyzované parametry krve:
Krevní obraz:

1. hemoglobín Hb (norma 115-174 g/L):
2. erytrocyty RBC (norma: 3,7-5,8 10*12/L):
3. lymfocyty (norma: 19-37%):
4. leukocyty WBC (norma: 4,5-11 10*9/L):
5. segmento jadrové neutrofily (norma: 47-72%):
6. rychlost sedimentace erytrocytov ESR (norma: 2-15 mm/h):
7. eozinofily (norma: 1-5%):
8. monocyty (norma: 3-11%):
9. paličko jadrové neutrofily (norma: 1-5%):

Metabolizmus elektrolytů:
10. plazmový vápník Ca (norma: 2,25-3,0 mmol/L):
11. plazmový hořčík Mg (norma: 0,7-1,05 mmol/L):
12. plazmový draslík (norma: 3,48-5,3 mmol/L)
13. plazmový sodík Na (norma: 130,5-156,6 mmol/L):

Srážlivost krve:
14. začátek srážení krve (norma: 30 s-2 min.):
15. konec srážení krve (norma: 3-5 min.):
16. trombocyty PLT (norma: 150-350 10*9/L):
17. hematokrit (norma: 34-51%):

Systém enzýmů:
18. AST (norma: 0,1-0,634 mmol/L):
19. ALT (norma: 0,1-0,667 mmol/L):
20. AST (norma: 6-38 U/L):
21. ALT (norma: 6-40 U/L):
22. AST/ALT DeRitis koeficient (norma: 1,33):
23. amyláza (norma: 12-32 g/H*L):
24. Celkový bilyrubin (norm 8,6...20,5) : 5,2 mkmol/l
25. Konjugovaný bílý rubín (norm 2,2..6,1) : 1,8 mkmol/l
26. Nekonjugovaný bílý rubín: 3,4 mkmol/l
27. Koncentrace plazmy albumen : 68,9 g/l

Asimilace a transport kyslíku:
28. hustota plazmy: (norma: 1048-1055 g/L):
29. objem cirkulační krve (norma: muži 68-70, ženy 65-69 ml/kg):
30. objem cirkulační krve  za minutu (norma: 3,5-4,3 ml/min.):
31. objem přivedeného kyslíku ku tkanivu (norma: 260-280 ml/s):
32. výměnna plocha plynů (norma: 3500-4300 m2):
33. vitální kapacita plic VC (norma: 3,5-4,3 m2):
34. transport kyslíku (norma: 900-1200 ml/min.):
35. množství asimilovaného kyslíku na 100 g tkáně (norma: 3,12):
36. obsah O2 v krvi tepny (norma: 95-98%):
37. kardiální ejekcia (norma: 60-80 ml):
38. množství asimilovaného kyslíku na kg (norma: 4-6 ml/min./kg):
39. pulmonální ventilace (norma: 4-10 L/min.):
40. množství asimilovaného kyslíku (norma: 200-250 ml/min.):
41. množství spotřebovaného myokardiálního kyslíku (norma: 7-10 ml/min.):
42. deficit cirkulační krve (norma: 0-250 ml):
43. vitální kapacita plic v expiráční fazi v ml:
44. maximální průtok vzduchu (norma: muži 84-116 L/min.):
45. Tiffno index FEV1/FEV (norma: muži 84-110, ženy 86-109%):

46. fibrinogén (norma: 2,0-4,0 g/L):
47. kreatinin (norma: 55-123 mmol/L):
48. dopamine hydroxiláza (norma: 31,5-32,5 nmol/ml/min.):
49. kyselina mléčná (norma: 0,99-1,38 mmol/L):
50. močovina (norma: 2,0-8,3 mmol/L):
51. glukóza (norma: 4,0-6,1 mmol/L):
52. trigliceridy TG (norma: 0,55-1,85 mmol/L):

53. celkový cholesterol (norma SI: 3,11-6,48 mmol/l), (norma: 4,2-8,9 [Fredrickson et al., 1967]):
54. B- lipoprotein (norma: 27-55 mmol/l):
55. B- lipoprotein (norma: 3-6 g/L):
56. cholesterol LDL (norma: 2,35-2,43 mmol/L):
57. cholesterol VLDL (norma: 0,20-0,22 mmol/L):
58. cholesterol HDL (norma: 1,25-4,25 mmol/L):

Asimilace a transport CO2:
59. vyloučené množství CO2 (norma: 119-182,4 ml/min.):
60. obsah CO2 v arteriální krvi (norma: 35,8-46,6%):
61. obsah CO2 ve venózní krvi (norma: 51-53%):
62. množství produkovaného CO2 (norma: 150-340 ml/min.):

Vnitřní průtok krve v % k celkovém průtoku krve:
63. průtok krve myokardem (norma: 4.67%): z celkového průtoku krve
64. svalový průtok krve (norma: 15.75%): z celkového průtoku krve
65. cerebrální průtok krve (norma: 13.86%): z celkového průtoku krve
66. průtok krvi hepatální bránou (norma: 27.78%): z celkového průtoku krve
67. renální průtok krve (norma: 23.34%): z celkového průtoku krve
68. průtok krve kůží (norma: 8.55%): z celkového průtoku krve
69. průtok krve ostatními orgány (norma: 6.23%): z celkového průtoku krve

Vnitřní průtok krve v ml/min:
70. průtok krve myokardem(norma: 250-290 ml/min.):
71. svalový průtok krve (norma: 930-1100 ml/min.):
72. cerebrální průtok krve (norma: 750-800 ml/min.):
73. průtok krve hepatální branou (norma: 1690-1740 ml/min.):
74. renální průtok krve (norma: 1430-1490 ml/min.):
75. průtok krve kůží (norm 500-535 ml/min.) :
76. průtok krve ostatními orgány (norma: 375-390 ml/min.):

77. acetylcholín (norma: 81,1-92,1 mkg/ml):
78. erytrocytární acetylcholinesteráza (norma: ):

Časový posun kardiomechaniky:
79. interval PQ (norma: 0,125-0,165 s):
80. interval QT (norma: 0,355-0,400 s)
81. interval QRS (norma: 0,065-0,100 s)
82. kontrakce levé srdeční komory myokardu (norma: 60-85%):
83. systolický arteriální tlak : mm Hg
84. diastolický arteriální tlak : mm Hg
85. odolnost nižší cirkulace (norma: 140-150 din/cm*s):
86. šířka třetí ventrikulární komory mozku (norma: 4-6 mm):
87. tlak spinální tekutiny (norma: 90-145 mm vody):
88. centrální venózní tlak CVP (norma: 70-150 mm vody):
89. čas nižší cirkulace (norma: 16,0-23,0 s):
90. čas systémové cirkulace (norma: 4,0-5,5 s):

91. spektrální vlnová délka absorbce CO2 v krvi (norma: 4,165-4,335 mkm):
92. spektrální vlnová délka absorbce N2O v krvi (norma: 3,7828-3,9372 mkm):
93. koncentráce H2 v žaludeční šťávě (norma: 1,2-1,7):
94. pH krve (norma: 7,36-7,45):
95. sH (norma: 7,32-7,40):
96. činnost srdce (norma: 0,692-0,788 J):
97. kyselina glutamová (norma: 0,0045-0,0055 mmol/l):
98. kyselina tyrozínová (norm:1,4-1,8 mg*%[Zbarskiy B. I., 1972]):
99. svalová kreatinkináza (norma: 473-483 mkmol/min./kg):
100. srdeční kreatinkináza (norma: 35,1-38,1..mkmol/min./kg):
101. glykogen (norma: 11,7-20,6 deti: 7,5-11,7 mg%):
102. atrofie život podporujících sil (norma: 5,15-18,0 kJ/kg/min.)
103. podíl činnosti asimilovaného kyslíku (norma: 45-60%):
104. čas jednotkové zátěže (norma: 3-10 min.):
105. respirační faktor (norma: 0,8-1,2):
106. tyrozin Y(mmol/l):
107. cerebrální průtok krve na 100 g tkáně (norm: 50-55 ml/100g):
108. urinový testosteron (norma: muži: 6,93-17,34 ženy: 2,77-10,4 mkmol/24h):
109. celkový estrogen (norma: muži:17,95-64,62 ženy: 78,98-376,95 nmol/24h):
110. extracelulární voda ECT (norma: 21-23%):
111. intracelulární voda ITC (norma: 39-42%):
112. celková telesná voda CTV(norma: 53-60%):
113. krevní průtok na 1 g štítné žlázy (norma: 4ml):
114. krevní průtok na 1 g cerebrální tkáně (norma: 2,9-3,2ml):
115. index elimináce tkáňového kyslíka (norma: deti 0,296-0,336 dospelý: 0,26-0,34):
116. spazmus Oddiho svěrače (norma: 39-41):
117. protrombínový index (norma:75-104%):

Zpět

 

webdesign ©2008 Inferno Media | contents PROMEDICAL Czech a.s.